Privaatsuspoliitika

 •  1.Üldsätted

  1.1. MB "Aromawest" (edaspidi "Ettevõte") austab kõigi oma teenuste ostjate, potentsiaalsete klientide (kes proovisid teenuseid, kuid ei saanud klientideks) ja kõigi verskis.lt veebilehe (edaspidi "Veebileht") külastajate (edaspidi "Kliendid") õigust privaatsusele ning kohustub tagama esitatud ja saadud isikuandmete kaitse. Ettevõte hoolitseb ka klientide kui andmesubjektide õiguste tagamise eest.

  1.2. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib Ettevõtte klientide isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise peamisi põhimõtteid ja menetlusi.
  1.3. Kasutades veebilehte, samuti tellides või kasutades Ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid mis tahes kujul ning edastades Ettevõtte jaoks oma isikuandmeid, nõustute käesoleva privaatsuspoliitika sätetega. Klientide puhul loetakse, et nad on tutvunud privaatsuspoliitikaga, kui nad märgistavad veebisaidil registreerumisel "ristiga", et nad nõustuvad Ettevõtte Privaatsuspoliitikaga. Privaatsuspoliitikaga saab igal ajal uuesti tutvuda, klõpsates veebisaidil vastaval lingil.

  1.4. Kliendi isikuandmete töötlemisel järgime kõiki asjakohaseid seadusi, sealhulgas ELi, isikuandmete kaitse seadusega reguleeritud isikuandmete kaitset, LR ja muid kohaldatavaid õigusakte. Ettevõttele on antud isikuandmete kaitse registrikood 305600354.

  2. Mis kontseptsioone kasutatakse?
  2.1. Isikuandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, kelle identiteeti saab otseselt või kaudselt kindlaks teha, eelkõige tunnuse, näiteks ees- ja perekonnanime, isikukoodi, asukohaandmete ja Interneti-tunnuse, ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnuse alusel.

  2.2. Andmesubjekt - füüsiline isik - Ettevõtte klient (sh veebilehe külastajad), kelle isikuandmeid Ettevõte kogub.

  2.3. Andmesubjekti nõusolek - nõuetekohaselt informeeritud andmesubjekti vabalt antud, konkreetne ja ühemõtteline tahteavaldus avalduse või ühemõttelise tegevuse kaudu, millega ta nõustub temaga seotud isikuandmete töötlemisega.

  2.4. Andmetöötlus - isikuandmete või isikuandmete kogumitega automatiseeritud või mitteautomatiseeritud viisil teostatud toiming või toimingute jada, näiteks kogumine, salvestamine, sorteerimine, süstematiseerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, tutvustamine, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kasutamise võimaldamise teel, samuti kõrvutamine või ühendamine muude andmetega, piiramine, kustutamine või hävitamine.

  2.5. Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

  2.6. Andmete vastutav töötleja - MB "Aromawest", Leedu Vabariigi seaduste alusel tegutsev ja asutatud äriühing, kood 305600354, registreeritud aadressil Savanorių pr. 22-222, LT-03116, Vilnius, Leedu Vabariik, mille andmeid kogutakse ja säilitatakse juriidiliste isikute registris.

  2.7. Otseturundus - tegevus, mille eesmärk on võtta kliendiga ühendust posti, telefoni või muude otseste vahendite kaudu ning pakkuda kaupu või teenuseid ja/või küsida tema arvamust pakutavate kaupade või teenuste kohta, sealhulgas automatiseeritud viisil.3. What cookies and how we use them
  3.1. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse kasutaja veebilehitsejale ja mis paigutatakse veebilehe esmakordsel külastamisel sirvivatesse arvutitesse või muudesse seadmetesse. Seejärel kasutatakse veebilehel küpsiseid, et tagada veebilehe parim võimalik kasutus kasutaja jaoks, kui kasutaja arvuti tuvastatakse ja hõlbustatakse juurdepääsu veebilehele või sellel olevale teabele, kohandades seega veebilehe sisu kasutaja jaoks võimalikult mugavalt.

  3.2. Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidil, samuti ettevõtte seotud süsteemides, mille eesmärk on pakkuda nõuetekohast ja kvaliteetset klienditeenindust.

  3.3. Selleks, et tagada teile veebilehe mugavam ja tõhusam sirvimise võimalus ning pakkuda teile kasulikke pakkumisi, kasutame veebilehel järgmisi küpsiseid: PHPSESSID (sessiooni teave), "CookieInfoScript" (nõusolek küpsiste kasutamiseks), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analyticsi poolt kasutatavad küpsised), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (küpsised, mida kasutab Facebook Pixel) ja "GPS", "PREF", "VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube'i videosisu edastamise teave) .

  3.4. Kliendi õigus keelduda küpsiste kasutamisest - Klient võib igal ajal oma arvutisse või muudesse seadmetesse salvestatud küpsised osaliselt või täielikult kustutada või blokeerida, muutes oma veebilehitseja seadeid. Lisateavet küpsiste kustutamise või blokeerimise kohta leiab brauseri tootja veebisaidilt. Pange tähele, et pärast neid samme võivad mõned veebisaidi funktsioonid olla osaliselt või täielikult välja lülitatud ja kättesaamatuks muutunud. Klient mõistab, et veebisaidil võidakse kasutada kolmanda osapoole lisaseadmeid (partnerid, statistika kogumise süsteemid, sidesüsteemid jne), mis samuti kasutavad küpsiseid, et tagada nende nõuetekohane toimimine. Rõhutame, et veebilehe haldaja ei kontrolli, ei saa ega saa vastutada kolmandate isikute poolt kasutatavate küpsiste, sisu ja nende veebilehtede poolt rakendatava privaatsuskaitse eest, millega soovitame igal juhul eraldi tutvuda.

  4. Milliseid isikuandmeid kogume?
  4.1. Ettevõte kogub ja hiljem töötleb Kliendi isikuandmeid, mida Te ise annate, kui kasutate ja tellidate teenuseid Veebilehel või tellidate teenuseid muul viisil: ees- ja perekonnanimi, isikukood (vabatahtlik), aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja muud andmed, mis on seotud teenuse tellimuse spetsiifikaga. Võtame teadmiseks, et registreerimisel ja/või tellimisel, ettevõtte poolt pakutavate teenuste haldamisel esitate andmeid täiendavalt omal algatusel.

  4.2. Kliendi poolt täpsustatud isikuandmeid säilitatakse Ettevõtte ja Kliendi vahelise koostööperioodi jooksul (teenuste osutamise ajal) ja 10 (kümme) aastat alates selle perioodi lõppemisest. Andmeid võib säilitada lühemat aega, kui selleks puudub õiguslik alus.

  5. Millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme isikuandmeid?

  5.1. Ettevõtte andmeid Kliendi kohta töödeldakse seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte).

  5.2. Ettevõte töötleb eespool nimetatud Kliendi isikuandmeid teenuse ostu/tellimuse töötlemiseks ja haldamiseks, teenuse tellimisega seotud raamatupidamisdokumentide töötlemiseks, lepinguliste kohustuste täitmisega seotud kontakteerimiseks, otseturunduse eesmärgil (andmesubjektide eelneval nõusolekul).

  5.3. Tagame, et Kliendi isikuandmeid töödeldakse ja töödeldakse seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil, neid kogutakse kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja õiguspärasel eesmärgil ning neid ei töödelda edasi viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas, need on piisavad, asjakohased ja ainult sellised, mis on vajalikud nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud, neid töödeldakse nii, et isikuandmete piisav turvalisus on tagatud asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete kohaldamise kaudu, sealhulgas kaitse andmete volitamata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

  6. Millised andmesubjekti õigused teil on?

  6.1. Kliendil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud nõusolekupõhise andmetöötluse seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Nõusoleku tagasivõtmine on sama lihtne kui selle andmine.

  6.2. Teil on andmesubjektide õigused, mida me rakendame pärast seda, kui oleme saanud kliendilt taotluse tähitud kirjaga aadressil Savanorių pr. 22-222, LT-03116, Vilnius, ja kui olete nõuetekohaselt kinnitanud oma isikusamasust. Kliendil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nende töötlemisega, nõuda Kliendiga seotud ebatäpsete isikuandmete parandamist, samuti nõuda Kliendi ebatäpsete isikuandmete täiendamist.

  6.3. Kliendil on õigus nõuda, et ettevõte kustutaks tema isikuandmed, kui neid ei ole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; kui ta võtab nõusoleku tagasi ja kui puudub muu õiguslik alus kliendi isikuandmete töötlemiseks; kui isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult; muudel määruses sätestatud alustel; nõuda ettevõttelt kliendi isikuandmete töötlemise piiramist; saada kliendiga seotud isikuandmed, mille ta on ettevõttele esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutiga loetavas vormis; kliendil on ka õigus paluda ettevõttel edastada isikuandmed teisele vastutavale töötlejale; esitada vastuväiteid seotud isikuandmete töötlemisele (e. nt otseturunduseks või muul eesmärgil).

  7. Kuidas me töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil

  7.1. Ettevõte võtab Kliendiga ühendust ainult Kliendi eelneval nõusolekul ja kooskõlas elektroonilise side seaduse, isikuandmete õigusliku kaitse seaduse ja määruse sätetega. Saadame Ettevõtte uudiskirju e-posti, posti või telefoni teel ja/või küsime olemasolevate teenuste kvaliteedi ja muude sellega seotud küsimuste kohta.7.2. We process the following personal data of the Customer for the purpose of direct marketing: name, e-mail address, telephone number.

  7.3. Kliendi isikuandmeid otseturunduse eesmärgil säilitatakse seni, kuni klient loobub otseturundussõnumite saamisest (selline loobumislink on iga saadetud e-kirja lõpus).

  8. Kellele me isikuandmeid edastame

  8.1. Ettevõtte töötajatele võimaldatakse juurdepääs Kliendi isikuandmetele ainult siis, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks ja ainult juhul, kui töötaja kohustub järgima konfidentsiaalsuse nõuet.

  8.2. Ettevõte võib anda Kliendi isikuandmeid andmetöötlejatele, kes osutavad ettevõttele teenuseid ja töötlevad Kliendi isikuandmeid ettevõtte nimel ja ettevõtte või kliendi huvides, õiguskaitseasutustele, kui selleks on õiguslik alus, muudele kolmandatele isikutele kliendi nõusolekul. Sellistel andmetöötlejatel on õigus töödelda Kliendi isikuandmeid ainult kooskõlas Ettevõtte juhistega.

  8.3. Kliendi isikuandmeid võib edastada ka vastuseks riigiasutuste ja kohtute ametlikele taotlustele, kuid ainult pärast seda, kui on veendutud nende taotluste õiguspärasuses.

 • OLEME SOTSIAALVÕRGUSTIKES

  Telli uudiskiri

  Telli